Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza I-wszy przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Suchy Dąb - obręb Osice Drukuj Email
piątek, 29 listopada 2013 16:29

 

Wójt Gminy Suchy Dąb podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U .Nr 102 z 2010 r.  poz. 651).

 

Osice

 

Nr nieruchomość Powierzchnia w m2 Forma sprzedaży Cena wywoławcza nieruchomości

240

6200

sprzedaż

28 973,00


2013-11-29 dzialka 240Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są:

Funkcja podstawowa - teren upraw polowych

Funkcja dopuszczalna - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa wraz z zabudową towarzyszącą (siedliska rolnicze), lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy i obiektów budowlanych, lokalizacja podziemnej sieci kablowej sieci elektroenergetycznej wysokich napięć, lokalizacja podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz lokalizacja innych urządzeń i infrastruktury technicznej - podziemnych i naziemnych – związanych z budową i funkcjonowaniem sieci, między innymi : urządzeń kontrolnych, monitorujących, miejsc rewizji, obiektu kompensacji mocy biernej, punktów rozdzielczych, oraz innych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2013 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, sala narad (parter)

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % w gotówce, w terminie do 13 grudnia 2013 r. (dzień wpływu środków na konto) nr konta Urzędu Gminy Suchy Dąb – BS Pszczółki - 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006 z dopiskiem „Przetarg dz. nr....... Osice".

Wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

4. W dziale III księgi wieczystej wpisana jest służebność gruntowa na rzecz Zakładów Energetycznych

5. Wylicytowana cena sprzedaży jest płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy przenoszącej własność.

6. Wójt Gminy Suchy Dąb zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez Wójta Gminy Suchy Dąb, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.

8. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz samego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska nr 17, tel. 58 682 86 20 w 40.

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny