OGŁOSZENIE O KONCESJI NA USŁUGI (2) Drukuj Email
poniedziałek, 16 grudnia 2013 13:45

Suchy Dąb: Koncesja na usługi w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową - zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz eksploatacji i utrzymania systemu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz
z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Suchy Dąb

Numer ogłoszenia: 273097 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013
OGŁOSZENIE O KONCESJI NA USŁUGI

 

SEKCJA I: KONCESJODAWCA

I. 1) NAZWA (FIRMA) I ADRES: Urząd Gminy, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, woj. pomorskie, tel. 058 6828620, faks 058 6828685.

  • Adres strony internetowej koncesjodawcy: www.suchy-dab.pl

I. 2) RODZAJ KONCESJODAWCY: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONCESJI

Nazwa nadana koncesji przez koncesjodawcę: Koncesja na usługi w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową - zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz eksploatacji i utrzymania systemu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Suchy Dąb.

Określenie przedmiotu koncesji oraz jej wartości: Przedmiotem koncesji są usługi w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową - zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz eksploatacji i utrzymania systemu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Suchy Dąb polegające na: 1. Dokonaniu niezbędnych nakładów inwestycyjnych poprawiających gospodarkę wodno-ściekową; 2. Zarządzaniu siecią wodociągowo-kanalizacyjną wraz z oczyszczalnią ścieków i prowadzeniu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Suchy Dąb, w rozumieniu Opisu potrzeb i wymagań koncesjodawcy zawartych w sekcji II niniejszego ogłoszenia; 3. Zaopatrywaniu w wodę osób zamieszkałych i innych podmiotów mających siedzibę na terenie Gminy Suchy Dąb; 4. Odprowadzaniu ścieków od osób zamieszkałych i innych podmiotów mających siedzibę na terenie Gminy Suchy Dąb; 5. Prowadzeniu bieżącej eksploatacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suchy Dąb; 6. Prowadzeniu bieżącej obsługi osób zamieszkałych i innych podmiotów mających siedzibę na terenie Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Wartość przedmiotu koncesji w okresie jej obowiązywania szacuje się na: 6 900 000,00 złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych).

Opis potrzeb i wymagań koncesjodawcy / informacja o sposobie uzyskania opisu: Zakres potrzeb i wymagań koncesjodawcy zgodny jest z przedmiotem koncesji i polega na świadczeniu usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Suchy Dąb oraz dokonaniu niezbędnych nakładów inwestycyjnych poprzez: 1. wykonanie inwestycji pozwalających na sprawne funkcjonowanie istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Opis niezbędnych inwestycji zawarty jest w części III załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia; 2. prowadzenie bieżącej obsługi mieszkańców oraz innych podmiotów mających siedzibę na terenie Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki wodno-ściekowej; 3. zaopatrywanie w wodę odbiorców na terenie Gminy Suchy Dąb, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez powszechnie obowiązujące normy prawa polskiego, w tym normy dotyczące jakości wody pitnej; 4. odprowadzanie ścieków od osób zamieszkałych i innych podmiotów mających siedzibę na terenie Gminy Suchy Dąb, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez powszechnie obowiązujące normy prawa polskiego; 5. zarządzanie siecią wodociągowo-kanalizacyjną i oczyszczalnią ścieków, w sposób zapewniający odpowiednią sprawność przesyłową i technologiczną sieci, jak również w sposób zapewniający spełnianie przez dostarczaną wodę norm dotyczących wody pitnej zaś przez odprowadzane i oczyszczone ścieki norm dla nich właściwych; 6. dokonywanie bieżących napraw awaryjnych sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, których zakres zostanie ustalony w czasie negocjacji; 7. dokonywanie bieżących napraw eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie odpowiednich standardów sprawności i funkcjonalności sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, których zakres zostanie ustalony w czasie negocjacji; 8. składanie rocznych raportów z zakresu wykonywanej koncesji; 9. przedkładanie, w miarę bieżących potrzeb, koncesjodawcy projektów z zakresu inwestycji w sieć wodociągowo-kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków, jednak nie rzadziej niż raz w roku; 10. przedstawianie koncesjodawcy, wniosków taryfowych na zaopatrywanie w wodę i odbiór ścieków; 11. pobieranie od odbiorców usług na terenie Gminy Suchy Dąb opłat za dostarczoną wodę i odebrane ścieki zgodnie z zatwierdzoną taryfą; 12. prowadzenie na terenie Gminy Suchy Dąb, w wymiarze uzgodnionym z koncesjodawcą, punktu obsługi klienta; 13. przejęcie na zasadzie art. 231 Kodeksu pracy lub innej gwarantującej zatrudnienie przez dwa lata na warunkach nie gorszych od obecnych, pracowników koncesjodawcy zajmujących się obsługą sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w liczbie 3 osób; 14. dokonanie podłączeń klientów końcowych w obszarze nowej infrastruktury; 15. aktywny udział w przygotowaniu wieloletniego planu rozwoju sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Suchy Dąb uwzględniającego oczekiwania mieszkańców, za każdym razem gdy plan taki będzie tworzony; 16. udział w uzgadnianiu innych, niż tych o których mowa w pkt. 15 powyżej, najkorzystniejszych nakładów inwestycyjnych leżących po stronie Koncesjodawcy. Ogólny opis istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz istniejącej oczyszczalni ścieków znajduje się w części I załącznika nr 2, do niniejszego ogłoszenia dostępnym na stronie internetowej koncesjodawcy oraz w jego siedzibie. Szczegółowe informacje zostaną przekazane podmiotom zaproszonym do negocjacji.

Termin wykonania przedmiotu koncesji: Umowa koncesji zostanie zawarta na okres co najmniej 10 lat, chyba że w wyniku przeprowadzonych negocjacji okaże się, że przewidywany okres zwrotu nakładów koncesjonariusza poniesionych w związku z wykonywaniem koncesji będzie dłuższy niż lat 10. Planuje się, że umowa zostanie zawarta na okres od 1.04.2014, do 31.03.2024 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. WARUNKI UDZIAŁU

  • Warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie koncesji mogą ubiegać się podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji spełniające następujące warunki: 1. Mogą wykazać się średniorocznymi obrotami w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, na poziomie 3 000 000,00 złotych (słownie: trzy miliony złotych) rocznie; 2. Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 200 000,00 złotych (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych); 3. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem koncesji na kwotę co najmniej 700 000,00 złotych (słownie: siedemset tysięcy złotych); 4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania przedmiotu koncesji, tj.: a) Prowadzą w sposób należyty, potwierdzony pisemnymi referencjami pochodzącymi z obszaru Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, działalność w branży zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie co najmniej jednej Gminy zamieszkałej przez co najmniej 4 000 mieszkańców, b) W ramach wykonywanej działalności, wykażą się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, prac budowlanych w branży wodno-ściekowej o wartości minimum 1 000 000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych). Referencje powinny wskazywać, że powyższe czynności były wykonywane zgodnie z normami jakościowymi i powszechnie obowiązującymi przepisami na tym obszarze, przy zastrzeżeniu, że te normy jakościowe i powszechnie obowiązujące przepisy ustanawiają warunki nie mniej rygorystyczne niż europejskie normy jakościowe i powszechnie obowiązujące prawo Unii Europejskiej. 5. Dysponują niezbędnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu koncesji w tym posiadającymi odpowiednie uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie; 6. Zadeklarują uzyskanie pozwoleń i dokonanie zgłoszeń do właściwych organów administracji publicznej w zakresie działalności polegającej na wykonywaniu usług objętych koncesją; 7. Nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono ich upadłości z wyjątkiem zainteresowanych podmiotów, które po ogłoszeniu upadłości zawarły układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 8. Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 9. Nie były karane same, jak również ich wspólnicy, partnerzy, komplementariusze, członkowie zarządu zainteresowanego podmiotu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, powyższe warunki spełniają oni wspólnie, za wyjątkiem warunków wskazanych w pkt. 7-9, które powinny być spełnione przez każdy podmiot osobno. Podmioty, które przystępują do negocjacji, zobowiązane są do przedłożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, a w przypadku podmiotów zagranicznych, odpisu z innego rejestru handlowego przetłumaczonego na język polski. W przypadku, w którym w imieniu zainteresowanego podmiotu działa przedstawiciel, którego upoważnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z przedstawionego rejestru, przedstawiciel jest zobowiązany do przedłożenia, przed przystąpieniem do negocjacji, stosownego pełnomocnictwa. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o udzielenie koncesji, wykonawcę ubiegającego się o udzielenie koncesji oraz zakres umocowania. Podpisy mocodawcy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku, w którym dokument pełnomocnictwa jest sporządzony w języku obcym powinien zostać przetłumaczony na język polski. Korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym w języku polskim. Wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu zainteresowany podmiot może przedłożyć dokumenty opiewające na kwoty wyrażone w walutach obcych. W takim wypadku wszelkie kwoty wyrażone w walutach obcych, o których mowa powyżej, będą przeliczane według odpowiedniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania niniejszego ogłoszenia.
  • Informacja o oświadczeniach do których złożenia obowiązany jest zainteresowany podmiot, który składa wniosek o zawarcie umowy koncesji: 1. Oświadczenie dotyczące potencjału finansowego w tym posiadanych środków finansowych, zdolności kredytowej i średniorocznych obrotów (Zgodnie z treścią wniosku o zawarcie umowy koncesji), 2. Oświadczenie o objęciu ochroną ubezpieczeniową (Zgodnie z treścią wniosku o zawarcie umowy koncesji) 3. Oświadczenia dotyczące posiadanej wiedzy i doświadczenia (Zgodnie z treścią wniosku o zawarcie umowy koncesji) 4. Oświadczenia dotyczące posiadania potencjału technicznego i osobowego (Zgodnie z treścią wniosku o zawarcie umowy koncesji) 5. Oświadczenie dotyczące uzyskania pozwoleń oraz dokonania zgłoszeń do właściwych organów administracji publicznej w zakresie działalności polegającej na wykonywaniu usług objętych koncesją (Zgodnie z treścią wniosku o zawarcie umowy koncesji) 6. Oświadczenie o nieznajdowaniu się w stanie likwidacji ani upadłości (Zgodnie z treścią wniosku o zawarcie umowy koncesji) 7. Oświadczenie o niezaleganiu z daninami publicznymi (Zgodnie z treścią wniosku o zawarcie umowy koncesji) 8. Oświadczenie dotyczące niekaralności (Zgodnie z treścią wniosku o zawarcie umowy koncesji) Dokumenty wskazane w niniejszym ogłoszeniu, opisane jako Załączniki można pozyskać ze strony internetowej koncesjodawcy lub przesyłając wniosek na adres: a) drogą poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , b) Urząd Gminy w Suchym Dębie ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb. Koncesjodawca prześle dokumenty w terminie 3 dni od daty wpływu wniosku pod warunkiem wskazania adresu lub adresu e-mail, na który dokumenty powinny zostać przesłane. Zainteresowany Podmiot ma prawo złożyć tylko jeden Wniosek o zawarcie umowy koncesji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie koncesji zobowiązani są oni do ustanowienia pełnomocnika uprawnionego do podpisywania w ich imieniu dokumentów i prowadzenia negocjacji. Wniosek należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym osobom postronnym zapoznanie się z treścią wniosku. Opakowanie powinno zostać oznakowane jako: Wniosek o zawarcie umowy koncesji na usługi w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową - zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz eksploatacji i utrzymania systemu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Suchy Dąb - oraz zawierać nazwę, dokładny adres siedziby i numer telefonu podmiotu składającego wniosek.
  • Informacja o dokumentach składanych przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą albo oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany będzie do przedłożenia następujących dokumentów: 1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; 7. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oferenta, na kwotę nie mniejszą niż 1 200 000,00 złotych (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 8. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem koncesji na kwotę nie mniejszą niż 700 000,00 złotych (słownie: siedemset tysięcy złotych); 9. Oświadczenie o dysponowaniu niezbędnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu koncesji w tym posiadającymi odpowiednie uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie; 10. Wykaz wykonanych, a w przypadku usług ciągle świadczonych wykaz wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w sekcji III warunki udziału - pkt. 4.lit a) niniejszego ogłoszenia. 11. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w sekcji III warunki udziału - pkt. 4.lit b) niniejszego ogłoszenia Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ¬- 5 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3. oferent, jego wspólnicy, partnerzy, komplementariusze, członkowie organu zarządzającego, nie są karani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. Jeżeli w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania oferenta nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (daty wystawienia odpowiednio jak wyżej). Dokumenty należy złożyć w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta kopii. Koncesjodawca może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się z tłumaczeniem z języka obcego na język polski. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez odpowiedniego wykonawcę, chyba że przedłożone pełnomocnictwo będzie upoważniało, do reprezentacji podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie koncesji oraz poświadczania przedłożonych dokumentów za zgodność z oryginałem. Wszelkie kwoty wyrażone w walutach obcych, o których mowa powyżej, będą przeliczane według odpowiedniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) WADIUM

  • Wysokość i tryb wniesienia wadium: Przed złożeniem ofert Koncesjodawca wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wadium należy wnieść skutecznie, przed upływem terminu składania ofert w formach przewidzianych w opisie warunków koncesji przesłanym razem z zaproszeniem do złożenia ofert.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria:

  • 1. Szacowany poziomem stawek taryfowych w okresie obowiązywania umowy
  • 2. Zadeklarowany termin dokonania niezbędnych nakładów inwestycyjnych

IV.3) WARUNKI UZNANIA OFERTY ZA NIEODPOWIADAJĄCĄ WYMAGANIOM KONCESJODAWCY SKUTKUJĄCE NIEDOPUSZCZENIEM OFERT DO OCENY I PORÓWNANIA

1. Brak wymaganych oświadczeń 2. Niewniesienie wadium w terminie 3. Treść oferty jest niezgodna z Opisem Warunków Koncesji lub przepisów prawa. 4. Oferta jest niejasna, niepełna lub sprzeczna wewnętrznie, w szczególności, gdy nie jest możliwe dokonanie jej porównanie z innymi ofertami, a oferent nie złożył wymaganych wyjaśnień lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie 5. Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

IV.4) OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA

1. Brak wniosków o zawarcie umowy koncesji, spełniających wymogi formalne. 2. Brak ofert spełniających wymagania określone w opisie warunków koncesji. 3. Istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym lub nie leży w interesie Koncesjodawcy 4. Wystąpi wada lub okoliczność uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy koncesji na usługi. 5. Złożone zostaną oferty równoważne, uniemożliwiające dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty. 6. Żadna ze złożonych ofert nie będzie gwarantowała poziomu opłat za świadczenie usług wodociągowo-kanalizacyjnych akceptowalnego przez Radę Gminy Suchy Dąb

IV.5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Miejsce i termin składania wniosków o zawarcie umowy koncesji: 07.01.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 - Wniosek o zawarcie umowy koncesji

Załącznik nr 2 - Materiały informacyjne

 

Pytania i odpowiedzi

 

 

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny