Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza II-gi przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Suchy Dąb - Grabiny-Zameczek Drukuj Email
środa, 08 października 2014 14:48

 

Wójt Gminy Suchy Dąb podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiące własność komunalną została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651).Grabiny-Zameczek

Działka położona na terenie wsi Grabiny-Zameczek (obręb geodezyjny Grabiny-Zameczek), ul. Jaśminowa, zapisana w księdze wieczystej nr GD1G/00112518/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 

Nr nieruchomości Powierzchnia w m2 Sposób zbycia
Cena wywoławcza nieruchomości

211/129
(podgląd)

997

sprzedaż

52 642,00 + VAT (12 107,66)
= 64 749,66 zł

 

dzialka_211-129

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
a) dla terenów oznaczonych jako MN dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostojącej wraz z budynkami gospodarczymi o pow. zab. nieprzekraczającej pow. zab. budynku głównego – mieszkalnego, ew. towarzyszącym obiektem usługowym, ew. garażem, wymaganymi dla obsługi zabudowy sieciami, instalacjami i urządzeniami infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej (dojazdy, dojścia, miejsca postojowe itp.) oraz zielenią,
b) dla terenu MN ustala się lokalizację wyłącznie jednego budynku mieszkalnego na każdej działce budowlanej,
c) dla terenu MN dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych, towarzyszących funkcji mieszkaniowej,
d) na terenie MN nie dopuszcza się lokalizacji obiektów inwentarskich.


Przetarg odbędzie się w dniu 5 listopada 2014 r. (środa) o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, sala narad (parter)

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% w gotówce, w terminie do 31 października 2014 r. (dzień wpływu środków na konto)  nr konta Urzędu Gminy Suchy Dąb - BS Pszczółki  - 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006 z dopiskiem „Przetarg dz. nr  211/129”.
Wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
4. Wylicytowana cena sprzedaży jest płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy przenoszącej własność.
5. Wójt Gminy Suchy Dąb zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.  
6. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez Wójta Gminy Suchy Dąb, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
7. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz samego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska nr 17, tel. 58 682 86 20  w 40.

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny