OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Termomodernizacja i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie Drukuj Email
poniedziałek, 16 lutego 2015 13:46

Suchy Dąb: Termomodernizacja i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie
Numer ogłoszenia: 20379 - 2015; data zamieszczenia: 16.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, woj. pomorskie, tel. 058 6828620, faks 058 6828685.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suchy-dab.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie zgodnie z wymienioną poniżej dokumentacją techniczną. Zakres obejmować będzie także prace remontowe w postaci wymiany poszycia dachu, docieplenia istniejącej podłogi w pomieszczeniu sali obrad, remont istniejących schodów wejściowych do budynku oraz remont istniejącego wiatrołapu w technologii drewnianej, szkieletowej. Zakres i kolejność realizacji: Przewiduje się następującą kolejność realizacji inwestycji: 1. Przygotowanie placu budowy. 2.Prace naprawcze elementów konstrukcyjnych dachu oraz zewnętrznych elewacji. 3. Wykonanie remontu wiatrołapu o konstrukcji lekkiej, drewnianej. 4.Remont schodów wejściowych do budynku oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych. 5. Termomodernizację istniejącego budynku użyteczności publicznej. 6. Prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku. 7. Uprzątnięcie placu budowy oraz zagospodarowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty został w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.10.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości : 6 000 zł. 2. Termin wniesienia wadium. 1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert,tj przed godz. 10.00 dnia 06.03.2015 r. 2) wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza zostało zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego nr 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006 Bank Spółdzielczy w Pszczółkach przed upływem terminu składania ofert tj. przed godz. 10.00 dnia 06.03.2015 r. b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83 - 022 Suchy Dąb, w pok. nr 16 ( Skarbnik Gminy) przed upływem terminu składania ofert tj. przed godz. 10.00 dnia 06.03.2015 r. 3) zamawiający nie żąda załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 3. Formy wniesienia wadium. 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych prze podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. u. Z 2007 r., Nr. 42 poz. 275 z późn. zm.) 2) W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w ust. 3 pkt 1 lit b-e musi być wystawione na Gminę Suchy Dąb. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny ( z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciel) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 3) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4) Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. 4. Zatrzymanie wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art.26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nienależących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Zwrot wadium nastąpi na warunkach określonych w art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto. Pod pojęciem budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny( § 3 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.: a) osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, b) osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. Z 2008 r. Nr 363, poz. 394)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 300 000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony druk Formularz oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, zawierający oświadczenie, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także informację o przynależności do grupy kapitałowej lub braku przynależności do grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: 1. Określony w § 2 ust.3 termin wykonania umowy może ulec zmianie z powodu opóźnień wynikających z : a) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające kontynuowanie robót, przeprowadzanie prób, sprawdzeń, dokonywanie odbiorów robót, b) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, c) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego - wstrzymanie robót przez Zamawiającego,konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, d) wad i braków w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, e) zmian będących następstwem działania innych organów, np. eksploatatorów infrastruktury, f) innych niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego okoliczności, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym i których nie można było przewidzieć nawet przy zachowaniu należytej staranności. 2. Okoliczności, o których mowa w pkt. 1 muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy. Po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego ustala się nowe terminy wykonania umowy, maksymalny okres przesunięcia terminu wykonania umowy nie może być dłuższy niż okres przerwy lub przestoju. 3. Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających pierwotne warunki określone w SIWZ. W szczególności konieczności zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca Zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 4. Zmiana podmiotu , o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych jest możliwa pod warunkiem zaproponowania nowego podmiotu, spełniającego pierwotne warunki określone w SIWZ. 5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, zrezygnować z Podwykonawstwa, zmienić Podwykonawcę. 6. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT, co skutkować będzie zmianą wynagrodzenia brutto, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną oraz SIWZ w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego (zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującego prawa ) wykonania przedmiotu umowy i jego dalszej eksploatacji. Zmiana taka nie może spowodować zmiany wynagrodzenia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suchy-dab.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83 - 022 Suchy Dąb.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83 - 022 Suchy Dąb pok. nr 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

SIWZ
załącznik nr 9 - Projekt budowlany
załącznik nr 10 - STWiOR
załącznik nr 11 - Przedmiar robót

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1 (27.02.2015)
Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2 (03.03.2015)
Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 3 (03.03.2015)
NOWY - Formularz oferty (03.03.2015) Nieaktualny

Zmiany SIWZ (04.03.2015)
NOWY - Formularz oferty (04.03.2015) Aktualny

Zmiany SIWZ (05.03.2015)
Wyjaśnienia treści SIWZ (05.03.2015)

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny