Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Suchy Dąb Drukuj Email
środa, 29 kwietnia 2015 13:33

GN.6840.01.2015

Suchy Dąb, 29 kwietnia 2015 r.

Działając na podstawie:
-Art.28 ust. 1-3, art. 37 ust.1, art. 38 ust.1 i 2, art. 67 ust.67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2014 r.  poz.518 z późn. zm.),
-§ 13 ust. 1 i 2, § 14 ust. 1-6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz.2108 z późn. zm.)
-uchwały nr 0007.XXXIX.319.2014 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony oraz zasad udzielania bonifikat,
-Zarządzenie nr OB.0050.18.2015 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 


Suchy Dąb

Działka położona na terenie wsi Suchy Dąb (obręb geodezyjny Suchy Dąb), zapisana w księdze wieczystej nr GD1G/00113194/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 

Lp.
Nr działki Powierzchnia w ha Opis nieruchomości
Cena sprzedaży w zł
Wadium

1

367/12

0,0916

Nieruchomość niezabudowana,
dostępność do urządzeń
infrastruktury technicznej

49 803,00 +VAT
razem 61 258,00

6 125,80 zł

 dzialka_367-12_14

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest:

Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa zagrodowa wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą i garażami dla potrzeb własnych.

Funkcja dopuszczalna - usługi wbudowane z zakresu usług podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemiosło, gabinety lekarskie), jako towarzyszące funkcji podstawowej lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy.

Funkcja wykluczona - wszelka działalność powodująca uciążliwość dla otoczenia.Grabiny-Zameczek

Działka położona jest na terenie wsi Grabiny-Zameczek (obręb geodezyjny Grabiny-Zameczek), zapisane w księdze wieczystej nr GD1G/00109139/0  prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 

Lp
Nr działki
Powierzchnia w ha Opis nieruchomości
Cena sprzedaży w zł
Wadium

1

420/3

0,1625

Nieruchomość nieuzbrojona, zabudowana
wolnostojącym budynkiem gospodarczym
o pow.142m2 w złym stanie technicznym
przy skrzyżowaniu dróg Cedry Wielkie -Pruszcz Gd. i Krzywe Koło - Wiślinka

113 035,00 + VAT
orazwartość budynku gospodarczego 21 214,00
Razem 160 247,00 zł

16 024,70 zł

 dzialka_420-3

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest jako teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, obsługi rekreacji i wypoczynku, usług rekreacji i wypoczynku, usług administracji, usług kultury, usług zdrowia, oświaty i opieki społecznej.

Funkcja dopuszczalna - urządzenia infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy, zabudowa gospodarcza, garaże dla potrzeb własnych.Steblewo

Działka położona na terenie wsi Steblewo (obręb geodezyjny Steblewo), zapisana w księdze wieczystej nr GD1G/00272101/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 

Lp
Nr działki Powierzchnia w ha Opis nieruchomości
Cena sprzedaży w zł
Wadium

1

52

2,25

Nieruchomość rolna położona
między wałami Wisły
w pobliżu strażnicy wałowej w Steblewie

117 102,00 zł

11 710,20 zł

 

dziłka 52 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem R:  
Funkcja podstawowa – teren upraw polowych.
Funkcja dopuszczalna – zabudowa mieszkaniowa zagrodowa wraz z zabudową towarzyszącą (siedliska rolnicze), lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy.


Przetarg odbędzie się w dniu  3 czerwca 2015 r. (środa)  o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, sala narad  (parter)
Przedmiotowe nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich.
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% w gotówce, w terminie do 29 maja 2015 r. (dzień wpływu środków na konto) nr konta Urzędu Gminy Suchy Dąb -

BS Pszczółki  - 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006 z dopiskiem „Przetarg dz. nr ”.

Wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.  
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
4. Wylicytowana cena sprzedaży jest płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy przenoszącej własność.
5. Wójt Gminy Suchy Dąb zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.  
6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez Wójta Gminy Suchy Dąb, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
7. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz samego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska 17, tel. 58 6828620 lub 58 6828685 w. 40
Ogłoszenie jest również zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  oraz na stronie internetowej: http://www.suchy-dab.pl

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny