Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Drukuj Email
wtorek, 17 listopada 2015 14:38

GN.6840.04.2015

Suchy Dąb, dnia 16 listopada 2015 r.

Działając na podstawie:

 - Art.28 ust. 1-3, art. 37 ust.1, art. 38 ust.1 i 2, art. 67 ust.67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.),

- §13 ust. 1 i 2, § 14 ust. 1-6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r.  nr 207, poz.2108 z późn. zm.)

  - Uchwały nr 0007.XXXIX.319.2014 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony oraz zasad udzielania bonifikat,

- Zarządzenie nr OB.0050.77.2015 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy

Steblewo

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

m2

Sposób zbycia

Uwagi-cena wywoławcza

1.

    190/34 GD1G/00233671/9

46755

sprzedaż

147 594,-

2.

   190/36

GD1G/00233671/9

143015

sprzedaż

451 463,-

3.

190/37

GD1G/00233671/9

61336

sprzedaż

158 639,-

4.

190/42

GD1G/00233671/9

156274

sprzedaż

404 187,-

 

Do pobrania:

Wypis i wyrys działki 190/34

Wypis i wyrys działki 190/36

Wypis i wyrys działki 190/37

Wypis i wyrys działki 190/42

 

 

UWAGA: Działki nr 190/34, 190/36, 190/37, 190/42, obręb Steblewo znajdują się na obszarze NATURA 2000 – Dolina Dolnej Wisły PLB040003. Nadzór nad obszarem sprawuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, tel. 58 683-68-00.


Opis ogólny:
Działka nr 190/34
Teren nieruchomości nie ogrodzony, wykorzystywany rolniczo jako: grunty orne. Kształt działki regularny, teren płaski. Bonitacja i kultura gleby – dobra. Działka od północy, południa i wschodu graniczy z gruntami rolnymi, od wschodu z rzeką Wisłą. Dojazd drogą rolniczą dwuśladową z płyt betonowych- od drogi asfaltowej Steblewo – Tczew ok. 500m oraz drogą gruntową ok. 1,2 km, konieczny jest przejazd przez wał ochronny rzeki Wisły.

 

Działka nr 190/36
Teren nieruchomości nie ogrodzony, wykorzystywany rolniczo na znacznym obszarze jako grunty orne oraz na niewielkim obszarze jako łąki i pastwiska. Kształt działki nieregularny, teren płaski. Bonitacja i kultura gleby – dobra. Działka od północy i wschodu graniczy z gruntami rolnymi, od południa z drogą (dz. 190/38), od zachodu z wałem ochronnym rzeki Wisły. Dojazd drogą rolniczą dwuśladową z płyt betonowych - od drogi asfaltowej Steblewo – Tczew ok. 500m oraz drogą gruntową ok. 0,6 km, konieczny jest przejazd przez wał ochronny rzeki Wisły.

 

Działka nr 190/37
Teren nieruchomości nie ogrodzony, wykorzystywany jako: łąki i pastwiska, na znacznej powierzchni teren porośnięty jest wikliną. Kształt działki nieregularny, teren o niewielkich nierównościach. Bonitacja i kultura gleby – dobra. Działka od północy i zachodu graniczy z gruntami rolnymi, od południa z drogą (dz. 190/38), od wschodu z rzeką Wisłą. Dojazd drogą rolniczą dwuśladową z płyt betonowych - od drogi asfaltowej Steblewo – Tczew ok. 500m oraz drogą gruntową ok. 1 km, konieczny jest przejazd przez wał ochronny rzeki Wisły.

 

Działka nr 190/42
Teren nieruchomości nie ogrodzony, wykorzystywany rolniczo jako: łąki i pastwiska oraz na przeważającym obszarze porośnięty wikliną. Kształt działki regularny, teren o zauważalnych deniwelacjach. Bonitacja i kultura gleby – dobra. Działka od północy i południa graniczy z drogami od zachodu z gruntami rolnymi, od wschodu z rzeką Wisłą. Dojazd drogą rolniczą dwuśladową z płyt betonowych - od drogi asfaltowej Steblewo – Tczew ok. 500m oraz drogą gruntową ok. 0,5 km, konieczny jest przejazd przez wał ochronny rzeki Wisły.


Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki nr: 190/34, 190/36, 190/37 oraz 190/42 położone są w strefie oznaczonej symbolem R1 oraz R1/ZZ:

Funkcja podstawowa – teren upraw polowych, w tym tereny R1/ZZ położone w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;

Funkcja dopuszczalna – lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy i obiektów budowlanych; lokalizacja podziemnej kablowej sieci elektroenergetycznej wysokich napięć, lokalizacja podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz lokalizacja innych urządzeń i infrastruktury technicznej związanych z budową i funkcjonowaniem sieci;


Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2015 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, sala narad (parter)

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% przelewem, w terminie do 14 grudnia 2015 r. (dzień wpływu środków na konto)  nr konta Urzędu Gminy Suchy Dąb –  BS Pszczółki  - 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006 z dopiskiem „Przetarg  Steblewo dz. nr …..obręb ………………..”.

Wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.  W razie zamiaru przystąpienia do licytacji na więcej niż jedną nieruchomość, wpłaty wadium muszą być dokonywane osobno. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z uwarunkowaniami urbanistyczno-architektonicznymi do zabudowy, z uzbrojeniem terenu znajdującym się na działkach objętych przetargiem oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją.

2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

4. Wylicytowana cena sprzedaży jest płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy przenoszącej własność.

5. Wójt Gminy Suchy Dąb zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca. 

6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez Wójta Gminy Suchy Dąb, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.

7. Wójt może odwołać ogłoszony przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.  Dz. U. z  2015 r.  poz. 1774).

8. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz samego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska nr 17, tel. 58 682 86 20 lub 58 682 86 85 w.40.

Ogłoszenie jest również zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej: www.suchy-dab.pl

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny