Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych w obrębie Steblewo, gmina Suchy Dąb Drukuj Email
środa, 23 marca 2016 16:42

GN.6840.04.2016

Suchy Dąb, dnia 23 marca 2016 r.

Działając na podstawie:

 -  Art. 39 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 67 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r.  poz. 1774 ze zm.),
-  § 25 ust. 1 i 2, § 26 ust. 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.)
- Uchwały nr 0007.XXXIX.319.2014 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie  określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony oraz zasad udzielania bonifikat


Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych w obrębie Steblewo, gmina Suchy DąbPrzedmiot rokowań:

Steblewo

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

m2

Sposób zbycia

Uwagi-cena wywoławcza

1.

190/42 (mapa)

GD1G/00233671/9

156274

rokowania

359 430,-

 

Do pobrania:

Wypis i wyrys działki 190/42

 

UWAGA: Działka 190/42, obręb Steblewo znajdują się na obszarze NATURA 2000 – Dolina Dolnej Wisły PLB040003. Nadzór nad obszarem sprawuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, tel. 58 683 68 00.


Opis ogólny:

 Działka nr 190/42
Teren nieruchomości nie ogrodzony, wykorzystywany rolniczo jako: łąki i pastwiska oraz na przeważającym obszarze porośnięty wikliną. Kształt działki regularny, teren o zauważalnych deniwelacjach. Bonitacja i kultura gleby – dobra. Działka od północy i południa graniczy z drogami od zachodu z gruntami rolnymi, od wschodu z rzeką Wisłą. Dojazd drogą rolniczą dwuśladową z płyt betonowych - od drogi asfaltowej Steblewo – Tczew ok. 500m oraz drogą gruntową ok. 0,5 km, konieczny jest przejazd przez wał ochronny rzeki Wisły.


Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 190/42 położona jest w strefie oznaczonej symbolem R1 oraz R1/ZZ:

Funkcja podstawowa – teren upraw polowych, w tym tereny R1/ZZ położone w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;

Funkcja dopuszczalna – lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy i obiektów budowlanych; lokalizacja podziemnej kablowej sieci elektroenergetycznej wysokich napięć, lokalizacja podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz lokalizacja innych urządzeń i infrastruktury technicznej związanych z budową i funkcjonowaniem sieci;


 

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz „WINDFRAM POLSKA III" Sp. z o.o. o treści:

 

Służebność przesyłu na czas nieokreślony która polegać Będzina prawie stałego i niezakłóconego dostępu osób działających w imieniu i na rzecz spółki do nieruchomości w celu wybudowania i eksploatacji wielożyłowych sieci kablowych energetycznych, komunikacyjnych i teletechnicznych oraz na prawie całodobowego niezakłóconego dostępu do powyższych sieci, w szczególności w celu wykonania czynności związanych z transportem, instalacją, eksploatacją, naprawą, konserwacją, modernizacją i rozbudową sieci oraz urządzeń technicznych: ponadto Gmina Suchy Dąb będzie powstrzymywać się od wznoszenia trwałej zabudowy oraz od nasadzenia drzew oraz krzewów  obszarze 3 metrów od osi sieci, które są przedmiotem umowy.


Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Sali narad  nr 7, Urzędu Gminy w Suchym Dębie przy ulicy Gdańskiej 17


Warunkiem udziału w rokowaniach jest:
a) wniesienie zaliczki
b) złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w  rokowaniach
Zaliczkę w wysokości – 10 % należy wnieść  przelewem na rachunek Urzędu Gminy w terminie do 20 kwietnia 2016 r. (dzień wpływu środków na konto)  nr konta Urzędu Gminy Suchy Dąb – 
BS Pszczółki  - 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006
z dopiskiem „Rokowania Steblewo dz. Nr  190/42”.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Suchy Dąb. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po zakończeniu rokowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem  "Rokowania na sprzedaż działki  nr 190/42, obręb Steblewo” w  terminie do dnia  20 kwietnia  2016 r. do  Urzędu Gminy Suchy Dąb przy ulicy Gdańskiej 17.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres
- datę sporządzenia zgłoszenia
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
- dołączony dowód wpłaty zaliczki
Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy ponosi w całości nabywca.
Do ceny nieruchomości netto ustalonej w rokowaniach zostaną doliczone:
- podatek VAT w wysokości  23 %
- 650,00 koszty dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży
- koszty okazania granic nieruchomości.
Na sprzedaż w/w nieruchomości zostały przeprowadzone dwa przetargi ustne nieograniczone w dniach: 17 grudnia 2015 roku, 21 marca 2016 roku, które zakończyły się wynikiem negatywnym .
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz samego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska nr 17, tel. 58-6828620 lub 58-6828685 w godz.  8:00-15:30. Ogłoszenie publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, stronie internetowej  pod adresem: www.suchy-dab.pl
Wójt Gminy Suchy Dąb zastrzega sobie prawo odwołania rokowań lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów albo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny