Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy (GN.6840.05.01.2016) Drukuj Email
wtorek, 14 czerwca 2016 12:19

GN.6840.05.01.2016

Suchy Dąb, dnia 14 czerwca 2016 r.Działając na podstawie:
- Art.28 ust. 1-3, art. 37 ust.1, art. 38 ust.1 i 2, art. 67 ust.67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.),
- §13 ust. 1 i 2, § 14 ust. 1-6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.)
- Uchwały nr 0007.XXXIX.319.2014 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony oraz zasad udzielania bonifikat,
- Zarządzenie nr OB.0050.106.2016 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.


Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność GminyOsice

Działka położona jest na terenie wsi OSICE (obręb geodezyjny Osice) zapisana w księdze wieczystej
nr GD1G/00109139/0
prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Lp.
Nr działki Powierzchnia
w ha
Opis nieruchomości
Cena sprzedaży w zł
Zaliczka

1

114/3

0,0644

Nieruchomość niezabudowana,
dostępność do urządzeń
infrastruktury technicznej

35 748,00
+VAT 8 222,04
razem
43 970,04

4 390,00 zł


Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest:
Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa zagrodowa wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą i garażami dla potrzeb własnych.
Funkcja dopuszczalna - usługi wbudowane z zakresu usług podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemiosło, gabinety lekarskie), jako towarzyszące funkcji podstawowej lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy.
Funkcja wykluczona - wszelka działalność powodująca uciążliwość dla otoczenia.


Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2016 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, sala narad (parter).

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich.


1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % przelewem, w terminie do 15 lipca 2016 r. (dzień wpływu środków na konto) nr konta Urzędu Gminy Suchy Dąb -
BS Pszczółki - 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006 z dopiskiem „Przetarg Osice dz. nr 114/3”

Wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z uwarunkowaniami urbanistyczno-architektonicznymi do zabudowy, z uzbrojeniem terenu znajdującym się na działce objętej przetargiem oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją.
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
4. Wylicytowana cena sprzedaży jest płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy przenoszącej własność.
5. Wójt Gminy Suchy Dąb zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez Wójta Gminy Suchy Dąb, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
7. Wójt może odwołać ogłoszony przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774).
8. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz samego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska nr 17, tel. 58 682-86-20, 58 682-86-85 w. 40.
Ogłoszenie jest również zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej: www.suchy-dab.pl

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny