Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza IV-ty przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy (GN.6840.01.01.2016) Drukuj Email
wtorek, 14 czerwca 2016 12:41

GN.6840.01.01.2016

Suchy Dąb, 14 czerwca 2016 r.

Działając na podstawie:
- Art.28 ust. 1-3, art. 37 ust.1, art. 38 ust.1 i 2, art. 67 ust.67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U . z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.),
- § 13 ust. 1 i 2, § 14 ust. 1-6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)
- Uchwały nr 0007.XXXIX.319.2014 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony oraz zasad udzielania bonifikat,
- Zarządzenie nr OB.0050.48.2015 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.


Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza IV-ci przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy



Grabiny-Zameczek

Działka położona jest na terenie wsi Grabiny-Zameczek (obręb geodezyjny Grabiny-Zameczek), zapisane w księdze wieczystej nr GD1G/00109139/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Lp
Nr działki
Powierzchnia w ha Opis nieruchomości
Cena sprzedaży w zł
Wadium

1

420/3

0,1625

Nieruchomość nieuzbrojona, zabudowana
wolnostojącym budynkiem gospodarczym
o pow.142m2 w złym stanie technicznym
przy skrzyżowaniu dróg Cedry Wielkie -Pruszcz Gd. i Krzywe Koło - Wiślinka

113 035,00
+VAT 25 998,05
oraz wartość budynku gospodarczego 21 214,00
razem
160 247,05 zł

16 024,70 zł


dzialka_420-3

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest jako teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, obsługi rekreacji i wypoczynku, usług rekreacji i wypoczynku, usług administracji, usług kultury, usług zdrowia, oświaty i opieki społecznej.

Funkcja dopuszczalna - urządzenia infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy, zabudowa gospodarcza, garaże dla potrzeb własnych.

800x600

Wójt Gminy Suchy Dąb

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4



Grabiny-Zameczek

Działka położona na terenie wsi Grabiny-Zameczek (obręb geodezyjny Grabiny-Zameczek), zapisana w księdze wieczystej nr GD1G/00109139/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Lp.
Nr nieruchomości Powierzchnia w ha Opis nieruchomości
Cena sprzedaży w zł Wadium

1

253/2

0,2458

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

120 516,00 zł

12 051,60 zł

2012-06-11 dzialka 253-2

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem R:

Funkcja podstawowa - teren upraw polowych.

Funkcja dopuszczalna - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa wraz z zabudową towarzyszącą (siedliska rolnicze), lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy.



Grabiny-Zameczek

Działka położona na terenie wsi Grabiny-Zameczek (obręb geodezyjny Grabiny-Zameczek), zapisana w księdze wieczystej nr GD1G/00112561/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Lp.
Nr nieruchomości Powierzchnia w ha Opis nieruchomości
Cena sprzedaży w zł
Wadium

1

223/4

0,1186

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

56 892,00
+VAT 13 085,16
razem
69 977,16 zł

6 997,70 zł

223-4

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są:

Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa zagrodowa wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą i garażami dla potrzeb własnych.

Funkcja dopuszczalna - usługi wbudowane z zakresu usług podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemiosło, gabinety lekarskie), jako towarzyszące funkcji podstawowej lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy.

Funkcja wykluczona - wszelka działalność powodująca uciążliwość dla otoczenia.



Krzywe Koło

Działki położone na terenie wsi Krzywe Koło (obręb geodezyjny Krzywe Koło), zapisane w księdze wieczystej nr GD1G/00109920/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Lp.
Nr nieruchomości Powierzchnia w ha Opis nieruchomości
Cena sprzedaży w zł
Wadium

1

414/15

0,1108

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

53 861,00

+VAT 12 388,03
razem
66 249,038 zł

6 624,90 zł

2

414/16

0,1080

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

58 338,00
+VAT 13 417,70
razem
71 755,70

7 175,57 zł

3

414/17

0,1587

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

82137,00
+VAT 18 891,51
razem
101 028,51 zł

10 102,85 zł


414-15_16_17

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są:

Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa zagrodowa wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą i garażami dla potrzeb własnych.

Funkcja dopuszczalna - usługi wbudowane z zakresu usług podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemiosło, gabinety lekarskie), jako towarzyszące funkcji podstawowej lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy.

Funkcja wykluczona - wszelka działalność powodująca uciążliwość dla otoczenia



Steblewo

Działka położona na terenie wsi Steblewo (obręb geodezyjny Steblewo), zapisana w księdze wieczystej nr GD1G/00113248/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Lp.
Nr nieruchomości Powierzchnia
w ha
Opis nieruchomości
Cena sprzedaży w zł
Wadium

1

280

0,2874

Nieruchomość niezabudowana, dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej

119 177,00
+VAT 27 410,71
razem
146 587,71 zł

14 658,77 zł

dzialka280s

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest:

Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa zagrodowa wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą i garażami dla potrzeb własnych.

Funkcja dopuszczalna - usługi wbudowane z zakresu usług podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemiosło, gabinety lekarskie), jako towarzyszące funkcji podstawowej lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy.

Funkcja wykluczona - wszelka działalność powodująca uciążliwość dla otoczenia.


Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2016 r. (wtorek) o godzinie 10:30 w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, sala narad (parter)
Przedmiotowe nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich.


1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% przelewem, w terminie do 15 lipca 2016 r. (dzień wpływu środków na konto) nr konta Urzędu Gminy Suchy Dąb –
BS Pszczółki - 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006
z dopiskiem „ Przetarg dz. nr …. obręb ………………..”.
Wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W razie zamiaru przystąpienia do licytacji na więcej niż jedną nieruchomość, wpłaty wadium muszą być dokonywane osobno. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z uwarunkowaniami urbanistyczno-architektonicznymi do zabudowy, z uzbrojeniem terenu znajdującym się na działkach objętych przetargiem oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją.
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
4. Wylicytowana cena sprzedaży jest płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy przenoszącej własność.
5. Wójt Gminy Suchy Dąb zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez Wójta Gminy Suchy Dąb, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
7. Wójt może odwołać ogłoszony przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U . z 2015 r. poz. 782).
8. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz samego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska nr 17, tel. 58 682 86 20 lub 58 682 86 85 w. 40.
Ogłoszenie jest również zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej: www.suchy-dab.pl

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny