Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej w obrębie Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb (GN.6840.01.02.2017) Drukuj Email
środa, 14 czerwca 2017 12:43

GN.6840.01.02.2017

Suchy Dąb, dnia 12 czerwca 2017 r.Działając na podstawie:
- art. 39 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 67 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),
- §25 ust. 1 i 2, §26 ust. 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ze zm.)
- Uchwały nr 0007.XXXIX.319.2014 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony oraz zasad udzielania bonifikat,


Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej w obrębie Suchy Dąb, gmina Suchy DąbSuchy Dąb

Działka położona jest na terenie wsi SUCHY DĄB (obręb geodezyjny Suchy Dąb) zapisana w księdze wieczystej
nr GD1G/00109184/0
prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Lp.
Nr działki Powierzchnia
w m2
Sposób zbycia
Uwagi - cena wywoławcza

1

193/1

6119

rokowania

25 000,00 zł


Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 193/1 przeznaczona jest:

Funkcja podstawowa – teren upraw polowych
Funkcja dopuszczalna – zabudowa mieszkaniowa zagrodowa wraz z zabudową towarzyszącą (siedliska rolnicze), lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy i obiektów budowlanych, lokalizacja podziemnej kablowej sieci elektroenergetycznej wysokich napięć, lokalizacja podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz lokalizacja innych urządzeń i infrastruktury technicznej, podziemnych i naziemnych, związanych z budową i funkcjonowaniem sieci, między innymi: urządzeń kontrolnych, monitorujących, miejsc rewizji, obiektu kompensacji mocy biernej, punktów rozdzielczych oraz innych.

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Zakładu Energetycznego służebność gruntowa przejazdu i przechodu.
W związku z obowiązującą umową dzierżawy wszelkie korzyści i ciężary związane z nabytą nieruchomością przejdą na Kupującego z dniem 01 września 2017 roku.

Działka nr 193/1 stanowi grunty rolne. W związku z wejściem w życie nowelizacji nabywcą przedmiotowej nieruchomości rolnej w rozumieniu z dnia 11 kwietnia 2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.) może  być wyłącznie rolnik indywidualny spełniający warunki określone w przywołanej ustawie. Warunki rokowań mogą być zatem spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób. 


Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 18 lipca 2017 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Sali narad  nr 7, Urzędu Gminy w Suchym Dębie przy ulicy Gdańskiej 17.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:
a) wniesienie zaliczki
b) złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w rokowaniach
Zaliczkę w wysokości – 10% należy wnieść  przelewem na rachunek Urzędu Gminy w terminie do 14 lipca 2017 r. (dzień wpływu środków na konto)  nr konta Urzędu Gminy Suchy Dąb –  BS Pszczółki - 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006 z dopiskiem „Rokowania Suchy Dąb dz. Nr 193/1”.
Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Suchy Dąb. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po zakończeniu rokowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "Rokowania na sprzedaż działki nr 193/1, obręb Suchy Dąb” w  terminie do dnia 14 lipca  2017 r. do  Urzędu Gminy Suchy Dąb przy ulicy Gdańskiej 17.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres
- datę sporządzenia zgłoszenia
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
- dołączony dowód wpłaty zaliczki
Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy ponosi w całości nabywca.
Do ceny nieruchomości netto ustalonej w rokowaniach zostaną doliczone:
- 765,00 koszty dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży
- koszty okazania granic nieruchomości.
Na sprzedaż w/w nieruchomości zostały przeprowadzone dwa przetargi ustne ograniczone w dniach: 21 lutego 2017 roku, 02 maja 2017 roku, które zakończyły się wynikiem negatywnym .
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz samych rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska nr 17, tel. 58 682 86 20 lub 58 682 86 85 w godz. 8:00-15:30. Ogłoszenie publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, na stronie internetowej  pod adresem: www.suchy-dab.pl


Wójt Gminy Suchy Dąb zastrzega sobie prawo odwołania rokowań lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów albo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny