Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza I przetarg ustny ograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy (GN.6840.02.02.2017) Drukuj Email
środa, 05 lipca 2017 13:04

GN.6840.02.02.2017

Suchy Dąb, dnia 4 lipca 2017 r.Działając na podstawie:
- art. 38 ust.1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 pkt. 2a, art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu prze-prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)
- art. 2a, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.),
 - uchwały nr 0007.XXXIX.319.2014 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony oraz zasad udzielania bonifikat,
- zarządzenie nr OB.0050.179.2017 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza I przetarg ustny ograniczony (licytacja)
na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność GminySuchy Dąb

Działka położona jest na terenie wsi SUCHY DĄB (obręb geodezyjny Suchy Dąb) zapisana w księdze wieczystej
nr GD1G/00202722/6
prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Lp.
Nr działki Powierzchnia
w ha
Opis nieruchomości
Cena sprzedaży w zł
Wadium

1

155/3

7,1993

Teren upraw polowych

365 000,00

36 500,00 zł


Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest:

Funkcja podstawowa – teren upraw polowych
Funkcja dopuszczalna – zabudowa mieszkaniowa zagrodowa wraz z zabudową towarzyszącą (siedliska rolnicze), lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy i obiektów budowlanych, lokalizacja podziemnej kablowej sieci elektroenergetycznej wysokich napięć, lokalizacja podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz lokalizacja innych urządzeń i infrastruktury technicznej, podziemnych i naziemnych, związanych z budową i funkcjonowaniem sieci, między innymi: urządzeń kontrolnych, monitorujących, miejsc rewizji, obiektu kompensacji mocy biernj, punktów rozdzielczych oraz innych.

Uzasadnienie wyboru przetargu ograniczonego
Wybór formy przetargu jako przetargu ograniczonego jest konsekwencją zmiany przepisów związanej z wejściem w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw.
Działka nr 155/3 stanowi grunty rolne. W związku z wejściem w życie nowelizacji nabywcą przedmiotowej nieruchomości rolnej w rozumieniu z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.2052 z późn. zm.) może być wyłącznie rolnik indywidualny spełniający warunki określone w przywołanej ustawie. Warunki przetargowe mogą być zatem spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.


Przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, sala narad (parter)

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich.

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

a) wpłacenie wadium w wysokości 10% przelewem, w terminie do 4 sierpnia 2017 r. (dzień wpływu środków na konto) nr konta Urzędu Gminy Suchy Dąb –  BS Pszczółki  - 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006 z dopiskiem „Przetarg dz. nr 155/3 obręb Suchy Dąb”.
Wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.  W razie zamiaru przystąpienia do licytacji na więcej niż jedną nieruchomość, wpłaty wadium muszą być dokonywane osobno. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z uwarunkowaniami urbanistyczno-architektonicznymi do zabudowy, z uzbrojeniem terenu znajdującym się na działkach objętych przetargiem oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją.

b) Złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie statutu rolnika indywidualnego zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.)

2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

4. Wylicytowana cena sprzedaży jest płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy przenoszącej własność.

5. Wójt Gminy Suchy Dąb zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca. 

6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez Wójta Gminy Suchy Dąb, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.

7. Wójt może odwołać ogłoszony przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.  Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

8. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska nr 17, tel. 58 682 86 20 lub 58 682 86 85 w. 40.
Ogłoszenie jest również zamieszczone na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej: www.suchy-dab.pl

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny